ACCOUNTANCY

Uw financiële huishouding inzichtelijk

ACCOUNTANCY

Uw financiële huishouding inzichtelijk

BETROKKEN EN TER ZAKE KUNDIG

Wij maken jaarrekeningen, stellen periodieke rapportages op, stellen begrotingen en liquiditeitsprognoses op en voeren indien nodig je financiële administratie.

De Twentse Accountants & Adviseurs zorgt ervoor dat je voldoet aan allerlei wettelijke verplichtingen en wij maken helder waar je bedrijf staat. Dat is niet alleen belangrijk voor bijvoorbeeld aandeelhouders, banken, beleggers, crediteuren, subsidieverstrekkers enz. maar vooral voor jouzelf. De cijfers die wij inzichtelijk maken, vormen het uitgangspunt voor jouw ondernemersbeslissingen en zijn een instrument om vast te stellen of je je doelen gaat halen.

Er gaat geen jaarrekening bij ons de deur uit zonder dat wij je adviseren over de verdere mogelijkheden.

De Twentse Accountants & Adviseurs kijken verder dan alleen naar de cijfers. Met ons kun je altijd je doelen bespreken en samen kiezen we voor de beste aanpak. Wij steunen je bij het realiseren van je doelen en trekken aan de bel als een alternatieve route genomen moet worden.

De jaarrekeningen en financiële rapportages maken je financiële positie duidelijk. Daar laten De Twentse Accountants & Adviseurs het echter niet bij. Wij zetten geen punt bij de jaarrekening maar gaan door. Er gaat geen jaarrekening bij ons de deur uit zonder dat wij je adviseren over de verdere mogelijkheden.

Voorbeelden hiervan zijn:

– Is de juridische structuur van de onderneming nog de optimale?
– Is de arbeidsbeloning van de ondernemer optimaal geregeld?
– Voldoet de pensioenregeling nog aan de (fiscale) regelgeving?
– Kan er dividend uitgekeerd worden?

Nog meer!

De Twentse Accountants & Adviseurs staan u graag bij in financieringsaanvragen, in de begeleiding voor een bedrijfsovername, –overdracht of –beëindiging, in waardebepalingen van ondernemingen of het uitvoeren van een due diligence.

Wij weten heel goed wat wij kunnen en wat wij mogen. Indien nodig schakelen wij andere specialisten zoals juristen, pensioenadviseurs en subsidieadviseurs in.

Wat je doel ook is, De Twentse Accountants & Adviseurs helpen je vooruit!

Veelgestelde vragen:

Op deze vraag kan niet direct een pasklaar antwoord worden gegeven. Het inrichten van een administratie is namelijk voor elke onderneming maatwerk. Het is een misvatting dat een standaard softwarepakket volstaat voor een goede financiële administratie. De administratie moet immers zo zijn toegesneden op jouw bedrijf dat je deze kunt gebruiken als bedrijfsthermometer. Een softwarepakket is daarbij niet meer dan een hulpmiddel. Wij helpen je om samen met je te kijken welk pakket en welke modules voor jou relevant zijn en hoe je het pakket optimaal inricht. De inrichting van de financiële administratie is afhankelijk van het type bedrijf. De administratie van handelsondernemingen verschilt van die van productieondernemingen. En ook ondernemingen in de zakelijke dienstverlening vragen om een speciaal ingerichte financiële administratie.

De keuze van de rechtsvorm heeft, zoals reeds gezegd, ook fiscale gevolgen: ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid vallen onder de inkomstenbelasting, terwijl BV’s onder de vennootschapsbelasting vallen. Bij ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid kan de ondernemer gebruik maken van diverse fiscale faciliteiten voor ondernemers.

Duidelijk zal zijn dat de vraag welke rechtsvorm voor een bepaalde ondernemer de voorkeur geniet, afhangt van de specifieke omstandigheden. Wij zijn goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de voors en tegens van de diverse rechtsvormen. Je kunt dus bij ons terecht voor een op uw situatie toegesneden advies.

Ja. Niet alleen omdat de wet dat in sommige gevallen voorschrijft, zoals bij rechtspersonen, maar ook omdat het nuttig is. Een jaarrekening is het jaarlijkse sluitstuk van de financiële administratie. Zij bestaat uit een balans, een winst-en-verliesrekening en een toelichting. Op de balans worden meestal aan de activazijde (links) de bedrijfsbezittingen weergegeven. Aan de passivazijde (rechts) worden meestal de schulden en het eigen vermogen opgenomen. Uit de balans lees je dus hoe jouw bedrijf er qua bezittingen en schulden voorstaat. De winst-en-verliesrekening is een weergave van de omzet van het afgelopen (boek)jaar en de kosten die daarvoor zijn gemaakt. Het saldo van omzet en kosten kan positief zijn (winst) of negatief (verlies). De jaarrekening geeft dus inzicht in hoe jouw onderneming het afgelopen jaar heeft gedraaid. Uit de gegevens in de jaarrekening kunnen de zogenoemde ‘kengetallen’ worden afgeleid. Deze verhoudingscijfers maken een vergelijking mogelijk met voorafgaande jaren en met jouw branchegenoten. Hoe goed of slecht doe je het ten opzichte van eerdere jaren en vergeleken met collega’s in dezelfde bedrijfstak? De informatie kun je meewegen bij het nemen van (strategische) beslissingen voor de toekomst van uw onderneming.